Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Minh Long tham gia Ngày hội văn hóa gia đình công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Minh Long tham gia Ngày hội văn hóa gia đình công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

15:12 27/06/2023

Sáng 25/6/2023, huyện Minh Long tham gia Ngày hội văn hóa gia đình công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Minh Long: Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2023.

Minh Long: Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2023.

15:08 27/06/2023

Sáng ngày 26/6/2023, Đồng chí Đinh Văn Điết -Chủ tịch UBND huyện Minh Long đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trong  06 tháng đầu năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị xuân Hương, phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, lãnh đạo công an huyện, lãnh đạo UBND 05 xã.

UBND huyện Minh Long thực hiện việc rà soát, đánh giá, sự cần thiết, mức dự toán kinh phí nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

UBND huyện Minh Long thực hiện việc rà soát, đánh giá, sự cần thiết, mức dự toán kinh phí nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

15:05 27/06/2023

Để thực hiện tốt nội dung Kế hoạch về chuyển đổi số của huyện, UBND huyện Minh Long đã thực hiện việc rà soát, đánh giá, sự cần thiết, mức dự toán kinh phí nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023, cụ thể:

UBND huyện đánh giá công tác chuyển đổi số trong thời gian 5 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới

UBND huyện đánh giá công tác chuyển đổi số trong thời gian 5 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới

15:04 27/06/2023

Trong 5 tháng đầu năm 2023, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện; UBND huyện đã ban hành kịp thời nhiều văn bản chỉ đạo, đảm bảo triển khai đầy đủ các chỉ đạo tỉnh. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong thời gian qua cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành được nhiều nội dung, nhiệm vụ như: Đã tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Cụ thể là việc ban hành các văn bản triển khai chuyển đối số; khai thác có hiệu quả các ứng dụng dùng chung, các phần mềm chuyên ngành đã được đầu tư; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Có 100% các phòng chuyên môn, UBND xã thuộc UBND huyện có xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng qua phần mềm Quản lý văn bản điện tử và điều hành dùng chung tại địa chỉ https://office.quangngai.gov.vn theo mô hình quản lý tập trung, liên thông 04 cấp. Tỷ lệ văn bản điện tử ký số cấp huyện đạt 90%; hầu hết các văn bản điện tử được gửi/nhận trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản Mật). Tỷ lệ văn bản điện tử cấp xã sử dụng chữ ký số, phát hành văn bản liên thông trên phần mềm quản lý văn bản đạt 100%. 99% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước các cấp đã được cấp địa chỉ hộp thư công vụ tỉnh theo tên miền xxx@quangngai.gov.vn. Về triển khai chữ ký số: phối hợp Ban Cơ yếu Chính phủ đăng ký và cấp phát 55 chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện số hóa hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã. 100% hồ sơ TTHC cấp huyện và xã được đồng bộ trên Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. 90% các máy tính được cài đặt phần mềm duyệt virus bản quyền (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật). Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng Thông tin điện tử huyện đã hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của lãnh đạo các cấp, cung cấp kịp thời thông tin về phát triển kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền huyện. Duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định hệ thống phòng họp trực tuyến từ huyện đến xã. Thành lập Tổ chuyên môn phụ trách đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện Minh Long theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND huyện. - Đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn huyện...

UBND huyện Minh Long Thông báo Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số

UBND huyện Minh Long Thông báo Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số

15:02 27/06/2023

Căn cứ các Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc Kiên toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Minh Long; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 10/01/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Minh Long;

UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Minh Long

UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Minh Long

14:59 27/06/2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Quyết định số 24/QĐ-UBQGCĐS ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số về việc ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia chuyển đổi số.

UBND huyện chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyển đổi số

UBND huyện chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyển đổi số

14:58 27/06/2023

Trên cơ sở Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày19/12/2022 của UBND huyện Minh Long về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và kinh tế số, xã hội số huyện Minh Long năm 2023; Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phương án Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống mạng LAN phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động tại UBND huyện; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 10/01/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyện đổi số huyện Minh Long về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Minh Long; Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Minh Long; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 27/2/2023  của UBND huyện Minh Long về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Minh Long. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, địa phương các xã trong thời gian tới tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

UBND huyên ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Minh Long

UBND huyên ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Minh Long

14:56 27/06/2023

Trên cơ sở Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Minh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số huyện Minh Long năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện
UBND huyện chỉ đạo tiếp tục nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) huyện Minh Long năm 2023

UBND huyện chỉ đạo tiếp tục nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) huyện Minh Long năm 2023

14:55 27/06/2023

Trên cơ sở Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 07/2/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển  đổi số (DTI) tỉnh Quảng Ngãi; UBND huyện Minh Long chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương các xã trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) huyện năm 2022, cụ thể như sau:

UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trên cổng thông tin điện tử huyện, xã và Đài truyền thanh cơ sở

UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trên cổng thông tin điện tử huyện, xã và Đài truyền thanh cơ sở

14:51 27/06/2023

Nhằm nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) huyện Minh Long năm 2023 và đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác chuyển đổi số thông qua Cổng thông tin điện tử huyện, Trang tin điện tử cấp xã, Đài truyền thanh cơ sở, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 626

Tổng số lượt xem: 15088579