Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
121 478/UBND-VX V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện NĐ số 56 của chính phủ 22-06-2022
122 474/UBND-KTTH V/v tổ chức theo dõi diễn biến rừng trên đbàn huyện năm 2022 22-06-2022
123 33a/KH-UBND V/v tổ chức thực hiện kết luận thanh tra số 77 của CT UBND tỉnh QN 22-06-2022
124 240/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 77 của CT UBND TQN 22-06-2022
125 1014/QĐ-UBND V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp 20 năm hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi theo NĐ số 78 của CP 21-06-2022
126 231/BC-UBND V/v tình hình báo cáo vận động tiếp nhận sử dụng và QL viện trợ PCPNN và hoạt động của các tổ chức PCPNN trong 6 tháng đầu năm 2022 21-06-2022
127 471/UBND-NC V/v khẩn trương báo cáo kết quả 04 năm thực hiện QĐ số 436 của UBND tỉnh QN 21-06-2022
128 06/KL-UBND V/v kết luận thanh tra về việc trách nhiệm của chủ tịch UBND xã về công tác thu chi NS quản lý đất đai tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng tại UBND xã Long sơn 21-06-2022
129 468/UBND-NC V/v báo cáo 05 năm thực hiện QĐ số 99 của BBT 21-06-2022
130 469/UBND-NC V/v báo cáo tổng kết đánh giá tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xa gđ 2016-2021 21-06-2022
131 465/UBND-KTTH V/v đề xuất bổ sung nội dung thuộc CT MTQGNPTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi gđ 2021-2025 trên địa abnf huyện Minh Long 20-06-2022
132 221/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình XD chính quyền kiến tạo phát triển liêm chính hành động phục vụ nhân dân 6 tháng đầu năm 2022 20-06-2022
133 466/UBND-KTTH V/v đăng ký nhu cầu kp thực hiện chương trình MTQGXDNTM năm 2022 20-06-2022
134 461/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo NĐ sửa đổi bổ sung NĐ 156 của CP 20-06-2022
135 1011/QĐ-UBND V/v phê duyệt mô hình trình diễn trồng thẩm canh và nhân rộng Mỳ giống mới niên vụ năm 2022 20-06-2022
136 1010/QĐ-UBND V/v thành lập đoàn kiểm tra liên nghành công tác BVMT trên địa bàn huyện Minh Long năm 2022 20-06-2022
137 222/BC-UBND V/v báo cáo kinh tế -xã hội QPAN tháng 6 nhiệm vụ giải pháp tháng 7 năm 2022 17-06-2022
138 215/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận chính quền 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 17-06-2022
139 225/BC-UBND V/v báo cáo danh sách tiền lương CBCCVC năm 2021 và số liệu CBCCVC đến tháng 6/2022 17-06-2022
140 114/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở TS khác gắn liền với đất 17-06-2022
141 1003/QĐ-UBND V/v khen thưởng Nông dân thi đua SXKD giỏi gđ 2017-2022 17-06-2022
142 202/BC-UBND V/v thực hiện 1 số nhiệm vụ giải pháp để giảm chi phí tuân thủ PL nâng xếp hngaj chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2022 huyện Minh Long 17-06-2022
143 220/BC-UBND V/v triển khai kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 17-06-2022
144 462/UBND-VX V/v tăng cường tiêm chủng VX mũi nhắc lại 17-06-2022
145 225/TB-UBND V/v kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Bảy chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chỉ đạo về tăng cường công tác tiêm chuẩn vắc xin covid-19 trên địa bàn huyện 17-06-2022
146 208/BC-UBND V/v báo cáo tình hình công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 17-06-2022
147 226/BC-UBND V/v báo cáo kết quả rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn các huyện,Minh Long 17-06-2022
148 463/UBND-KTTH V/v giao thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác đấu giá QSD đất đối với thửa đất số 15, tờ bàn đồ số 10, xã Long Hiệp 17-06-2022
149 226/TB-UBND V/v thông báo kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết CT UBND huyện tại cuộc họp trực báo tuần 24 và giao nhiệm vụ tuần 25/2022 17-06-2022
150 456/UBND-VX V/v góp ý dự thảo KH truyền thông nâng cao các chỉ số của TQN gđ 2022-2025 17-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2351

Tổng số lượt xem: 11112907