Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 464/UBND-KTTH V/v thống nhất thu hồi diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi mà không còn khả năng canh tác do ảnh hưởng của Công trình: Chỉnh trang Trung tâm huyện; Hạng mục: Quảng trường, san nền, Kè, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh 17-06-2022
152 457/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01,02,03,04 17-06-2022
153 448/UBND-NC V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01,02,03,04 17-06-2022
154 452/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo triển khai thực hiện QĐ số 590 của TTCP 17-06-2022
155 436/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo một số tiêu chí nông thôn mới các cấp gđ 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh 17-06-2022
156 228/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác tuần 25 và KH tuần 26 của UBDN huyện 17-06-2022
157 451/UBND-NC V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên 17-06-2022
158 435/UBND-NC V/v đăng ký danh sách cán bộ công chức viên chức tham gia lớp bồi dưỡng theo KH của UBND tuinhr năm 2022 17-06-2022
159 458/UBND-VX V/v tiêm chuẩn vắc xin phòng covid-19 17-06-2022
160 1001/QĐ-UBND V/v miễn nhiệm báo cáo viên PL huyện Minh Long 17-06-2022
161 1002/QĐ-UBND V/v tiêm chuẩn vắc xin phòng covid-19 17-06-2022
162 26/LT-UBND LỊCH TUẦN 26 17-06-2022
163 459/UBND-KTTH V/v trình KH đầu tư công trung hạn gia đoạn 2021-2025 và năm 2022 thuộc chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bằng DTTS miền núi trên địa bàn huyện Minh Long 16-06-2022
164 454/UBND-VX V/v triển khai các VB quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2022 16-06-2022
165 453/UBND-VX V/v triển khai các VB quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2022 16-06-2022
166 455/UBND-VX V/v tham gia diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2022 16-06-2022
167 20/TTr-HĐND V/v ý kiến tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa nhiệm kỳ 2021-2026 16-06-2022
168 61/HĐND-VP V/v tham gia ý kiến về nhân sự xin miễn nhiệm chức danh trưởng ban KTXH của HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 16-06-2022
169 59/HĐND-VP V/v tham gia ý kiến về nhân sự xin miễn nhiệm chức danh trưởng ban KTXH của HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 16-06-2022
170 60/HĐND-VP V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng cập nhập kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy và tương đương năm 2022 16-06-2022
171 218/BC-UBND V/v kiểm tra kết quả rà soát dự án có vốn ngoài NS nhà nước 16-06-2022
172 223/BC-UBND V/v báo cáo tổng hợp đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 liều nhắc lại 16-06-2022
173 223/BC-UBND V/v báo cáo tổng hợp đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 liều nhắc lại 16-06-2022
174 219/BC-UBND V/v báo cáo tình hình QL sử dụng bản đồ địa chính các hồ sơ PL liên quan đến việc cập nhập chỉnh lý hoàn thiện bản đồ địa chính trên cơ sở hồ sơ địa giới hành chính 16-06-2022
175 446/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo thông tư quy định khung và hướng dẫn xây dựng 1 số chỉ tiêu định mức KTKT trong công tác QL khai thác CT thủy lợi 16-06-2022
176 445/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo QĐ phê duyệt chương trình truyền thông phục vụ chương trình MTQGXDNTM gđ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh TQN 16-06-2022
177 447/UBND-KTTH V/v cho gia hạn thực hiện QĐ số 84 của UBND tỉnh 16-06-2022
178 981/QĐ-UBND V/v thành lập BQL DAĐT XDCT: Sữa chữa tầng 1 và sân cơ quan phòng TNMT huyện 16-06-2022
179 980/QĐ-UBND V/v phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu giám sát thi công CT: Sửa chữa tầng 1 và sân cơ quan phòng TNMT huyện 16-06-2022
180 979/QĐ-UBND V/v phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu thi công CT: Sửa chữa tầng 1 và sân cơ quan phòng TNMT huyện 16-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1870

Tổng số lượt xem: 13832848