Tổng quan
Bộ Thủ tục hành chính của Công An Minh Long
Các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh
Bộ máy tổ chức
Kinh tế - Xã hội
Tin tức - Sự kiện
Hệ thống văn bản
ISO 9001:2008 UBND Huyện
Tải tài liệu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 405
Hôm qua: 1,119
Tuần này: 405
Tuần trước: 8,487
Tháng này: 84,350
Tháng trước: 92,159
Tổng lượt truy cập: 942,093
Số người online: 42
 
Bộ Thủ tục hành chính của Công An Minh Long >> TTHC về cấp chứng nhận đủ điều kiện về ANTT
(Đăng lúc: 19/03/2018 10:50:12 AM)
Quyết định 1257

      BỘ CỒNG AN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
 

 


 Số: 1257/QĐ-CAT-PVl 1(PC64)           Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 
 

 

 


GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

 

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-BCA, ngày 07/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Trưởng phòng Tham mưu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình cấp mới, cấp đổi và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quy định về thời gian tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Quyết định số 1063/QĐ-CAT-PV11(PC64), ngày 17/7/2014 của Giám đốc Công an tỉnh.

Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- V19, C64 - BCA;                                                                                     (Đã ký)

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;                                                         Đại tá Nguyễn Thanh Trang

- Đài PT-TH tỉnh;

- Báo Quảng Ngãi;

- Lưu: PV11, PC64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BỘ CỒNG AN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
 

 

 

 

 


QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1257/QĐ-CAT-PV11(PC64),

Ngày 27/9/2017 của Giám đốc Công an tỉnh)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) thuộc phạm vi giải quyết của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xá hội (QLHC về TTXH) và Côna an huyện, thành phố theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

2. Áp dụng đối với trường họp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trực tiếp tại cơ quan Công an.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Phòng PC64 và Công an các huyện, thành phố.

2. Tổ chức, công dân và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện giải quvết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

1. Tuân thủ quy định tại Nghi định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, bảo đảm khách quan, nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT chịu trách nhiệm cá nhân về việc hướng dẫn, trả lời cho tổ chức, công dân hoặc các đề xuất, quyết định của mình.

Điều 4. Thời hạn giải quyết

1. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT: Thực hiện trong 03 ngày làm việc kế từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT: Thực hiện trong 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Chương II

QUY TRÌNH CỤ THỂ

Điều 5. Quy trình giải quyết cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Phòng Cảnh sát OLHC về TTXH

1. Đối với cơ sở kinh doanh

- Cơ sở kinh doanh có nhu cầu được cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trực tiếp nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, cơ sở kinh doanh đến Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đê nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính (nếu có).

2. Đối với cán bộ tiếp nhận giải quyết hồ sơ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo các tài liệu thì tiếp nhận hồ sơ; ghi vào sổ tiếp nhận và theo dõi giải quyết hồ sơ; viết Phiếu nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tài liệu thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

b) Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 01 ngày làm việc (đối với trường hợp cấp mới); ½ ngày làm việc (đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại), kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ phải nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và thực hiện theo quy định sau đây:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ đièu kiện thì đề xuất bằng văn bản và ghi rõ các thông tin: Ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, ký, ghi rõ họ, tên và chuyển hồ sơ đến chỉ huy Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ; nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì đề xuất chỉ huy Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hồ trợ; nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu tham mưu lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có văn bản trả lời cho cơ sở kinh doanh.

3. Đối với chỉ huy Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu (viết tắt là Chỉ huy Đội)

Trong thời hạn 01 ngày làm việc (đối với trường hợp cấp mới), Vì ngày làm việc (đôi với trường hợp cấp đổi, cấp lại), kể từ khi nhận hồ sơ và đề xuất của cán bộ giải quyết hồ sơ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện theo quy định sau đây:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện thì giao cho cán bộ giải quyết hồ sơ viết hoặc đánh máy, in Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Sau khi kiểm tra các thông tin trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, Chỉ huy Đội ký đề xuất và trình hồ sơ lên lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì trình lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH duyệt, ký văn bản trả lời cho cơ sở kinh doanh.

4. Đối với lãnh đạo Phòng Cạnh sát QLHC về TTXH

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ và đề xuất của Chỉ huy Đội phải xem xét hồ sơ và thực hiện theo quy định sau đây:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì duyệt, ghi rõ ý kiến của mình vào báo cáo đề xuất của Chỉ huy Đội; ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và giao lại hồ sơ cho Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hồ trợ; nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu để trả kết quả cho cơ sở kinh doanh.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì duyệt, ký văn bản trả lời cho cơ sở kinh doanh và giao lại hồ sơ cho Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ; nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu để trả lời cho cơ sở kinh doanh.

Điều 6. Quy trình giải quyết cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại ng an huyện, thành phố

1. Đối với cơ sở kinh doanh

- Cơ sở kinh doanh có nhu cầu được cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trực tiếp nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, cơ sở kinh doanh đến Đội Cảnh sát QLHC về TTXH để nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ buư chính (nếu có).

2. Đối với cán bộ tiếp nhận giải quyết hồ sơ

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo các tài liệu thì tiếp nhận hồ sơ; ghi vào sổ tiếp nhận và theo dõi giải quvết hồ sơ; viết Phiếu nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tài liệu thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

b) Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 01 ngày làm việc (đối với trường hợp cấp mới), ½ ngày làm việc (đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại), kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ phái nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và thực hiện theo quy định sau đây:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện thì đề xuất bàng văn bản và ghi rõ các thông tin: Ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, ký, ghi rõ họ, tên và chuyển hồ sơ đến chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì đề xuất chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH tham mưu lãnh đạo Công an cấp huyện có văn bản trả lời cho cơ sở kinh doanh.

3. Đối với Chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (viết tắt là Chỉ huy Đội)

Trong thời hạn 01 ngày làm việc (đối với trường hợp cấp mới), ½ ngày làm việc (đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại), kể từ khi nhận hồ sơ và đề xuất của cán bộ giải quyết hồ sơ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện theo quy định sau đây:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện thì giao cho cán bộ giải quyết hồ sơ viết hoặc đánh máy, in Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Sau khi kiêm tra các thông tin trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, Chỉ huy Đội ký đề xuất và trình hồ sơ lên lãnh đạo Công an huyện, thành phố.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì trình lãnh đạo Công an huyện, thành phố duyệt, ký văn bản trả lời cho cơ sở kinh doanh.

4. Đối với lãnh đạo Công an huyện, thành phố

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ và đề xuất của Chỉ huy Đội phải xem xét hồ sơ và thực hiện theo quy định sau đây:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì duyệt, ghi rõ ý kiến của mình vào báo cáo đề xuất của Chỉ huy Đội; ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và giao lại hồ sơ cho Đội Cảnh sát QLHC về TTXH để trả kết quả cho cơ sở kinh doanh.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì duyệt, ký văn bản trả lời cho cơ sở kinh doanh và giao lại hồ sơ cho Đội Cảnh sát QLHC về TTXH để trả lời cho cơ sở kinh doanh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Trưởng phòng PC64, Trưởng Công an huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ sắp xếp, bô trí cán bộ để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đảm bảo thời gian quy định tại Quyết định này; niêm yết công khai tại địa điểm giải quyết thủ tục hành chính để cơ quan, tổ chức, Nhân dân biết thực hiện và giám sát thực hiện.

2. Cơ quan, tổ chức, Nhân dân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT phải chấp hành nghiêm túc Quy trình này.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo Giám đốc Côug an tỉnh (qua PC64 và PV11) để điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Đại tá Nguyễn Thanh Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn