Tổng quan
Bộ Thủ tục hành chính của Công An Minh Long
Các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh
Bộ máy tổ chức
Kinh tế - Xã hội
Tin tức - Sự kiện
Hệ thống văn bản
ISO 9001:2008 UBND Huyện
Tải tài liệu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 313
Hôm qua: 1,119
Tuần này: 313
Tuần trước: 8,487
Tháng này: 84,258
Tháng trước: 92,159
Tổng lượt truy cập: 942,001
Số người online: 15
 
Bộ Thủ tục hành chính của Công An Minh Long >> TTHC về đăng ký cấp Biển số xe
(Đăng lúc: 19/03/2018 10:53:20 AM)
Quyết định 242

    BỘ CÔNG AN                    CỘNG HÒA XẨ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
 
   
 

 


   Số: 242/QĐ-CAT-PV11(PC)                    Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

trong lĩnh vực đăng ký xe

 
 

 

 


GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

 

 

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-BCA, ngày 07/4/2015 của Bộ trưởng Bộng an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19, ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Phòng Tham mưu,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, như sau:

1. Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; cấp giấy chứng nhận đăng ký xe (cấp mới) thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 08 giờ làm việc, kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Cấp đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe không quá 08 giờ làm việc, kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ.

Điều 2. Trưởng phòng PC67, Trưởng Công an các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ sắp xếp, bố trí cán bộ, phương tiện để tiếp nhận, giải quyết thu tục hành chính đảm bảo thời gian quy định tại Điều 1 Quyết định này; niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân và địa điểm giải quyết thủ tục hành chính để quan, tổ chức, nhân dân biết thực hiện và giám sát thực hiện.

Công an thành phố Quảng Ngãi dừng thực hiện tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký xe mô tô, xe máy theo nội dung Công văn số 3304/CAT-PV11(CS), ngày 09/11/2016 của Giám đốc Công an tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1359/QĐ-CAT-PV11(CS), ngày 30/7/2013 của Giám đốc Công an tỉnh. Bãi bỏ quy định về thời gian tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đăng ký xe tại Công văn số 2614/CAT-PV11(CS), ngày 07/8/2013 của Giám đốc Công an tỉnh.

Điều 4. Đồng chí Trưởng phòng PC67, Trưởng Công an huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Như Điều 4;

- V19-BCA;                                                                                         (Đã ký)

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Các phòng thuộc Công an tỉnh;

- Lưu: PV11(PC).                                                                 Đại tá Nguyễn Thanh Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn