Tổng quan
Bộ Thủ tục hành chính của Công An Minh Long
Các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh
Bộ máy tổ chức
Kinh tế - Xã hội
Tin tức - Sự kiện
Hệ thống văn bản
ISO 9001:2008 UBND Huyện
Tải tài liệu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 416
Hôm qua: 1,119
Tuần này: 416
Tuần trước: 8,487
Tháng này: 84,361
Tháng trước: 92,159
Tổng lượt truy cập: 942,104
Số người online: 51
 
Bộ Thủ tục hành chính của Công An Minh Long >> TTHC về lĩnh vực cấp phát CMND
(Đăng lúc: 19/03/2018 01:50:21 PM)
Quyết định 241

             BỘ CÔNG AN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
 

 


   Số: 241/QĐ-CAT-PV11(PC64)              Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp
làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân; tiếp nhận tra cứu, trả lời thông tin
từ tàng thư Căn
cước công dân và giao nhận hồ Chứng minh nhân dân

ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-PV11(PC64),
ngày 23/9/2014 của Giám đốc Công an tỉnh

 
 

 

 


GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

 

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-BCA, ngày 07/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19, ngày 25/9/2015 của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân; tiếp nhận tra cứu, trả lời thông tin từ tàng thư Căn cước công dân và giao nhận hồ sơ Chứng minh nhân dân ban hành
kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-P
V11(PC64), ngày 23/9/2014 của Giám đốc
Công an tỉnh (sau đây viết tất là Quyết định số 1479)
, như sau:     

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3

“Điều 3. Trách nhiệm của Phòng PC64

Tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân cho công dân trên địa bàn toàn tỉnh vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết); trả kết quả vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết); hoàn chỉnh Chứng minh nhân dân cho Công an huyện, thành phố.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4

“Điều 4. Trách nhiệm của Công an huyện, thành phố

1. Tiếp nhận hồ và làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân cho công dân thuộc địa bàn quản lý.

2. Tổ chức tiếp nhận làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân tại Công an huyện, thành phố vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết): trả kết qủa vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết).

3. Lập kế hoạch cấp Chứng minh nhân dân tại xã, phường, thị trấn, các
trường phổ thông trung học (gọi chung là cấp xã) đảm bảo 01 đợt/đơn vị cấp
xã/năm.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7

“Điêu 7. Thời gian từ khi tiếp nhận yêu cầu đến khi trả Chúng minh nhân
dân hoàn thiện

1. Phòng PC64

a) Đối với đối tượng không qua tra cứu tàng thư căn cước công dân
không quá 08 giờ làm việc.

b) Đối với đối tưọng qua tra cứu tàng thư Căn cước công dân không quá
05 ngày làm việc.

c) Đối với đối tượng cần cấp Chứng minh nhân dân để làm hồ sơ cấp hộ
chiếu, đi chữa bệnh thì cấp trong ngày (làm thủ tục tại Phòng PC64).

2. Thời gian từ khi tiếp nhận yêu cầu đến khi trả Chứng minh nhân dân
tại Công an huyện, thành phố

a) Tại thành phố Quảng Ngãi: Đối với đối tượng không qua tra cứu tàng
thư Căn cước công dân không quá 04 ngày làm việc; đối với đối tượng qua tra
cứu tàng thư Căn cước công dân không quá 07 ngày làm việc.

b) Tại các huyện đồng bằng: Đối với đối tượng không qua tra cứu tàng
thư Căn cước công dân không quá 05 ngày làm việc; đối với đối tượng qua tra
cứu tàng thư Căn cước công dân không quá 11 ngày làm việc.

c) Tại các huyện miền núi: Đối với đối tượng không qua tra cứu tàng thư
Căn cước công dân không quá 08 ngày làm việc; đối với đổi tượng qua tra cứu
tàng thư Cãn cước công dân không quá 12 ngày làm việc.

d) Tại huyện Lý Sơn: Đối với đối tượng không qua tra cửu tàng thư Căn
cước công dân không quá 09 ngày làm việc; đối với đối tượng qua tra cứu tàng
thư Căn cước công dân không quá 14 ngày làm việc.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quy định về
thời gian tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp chứng minh
nhân dân tại Công văn
số 2614/CAT-PV11(CS), ngày 07/8/2013 của Giám đốc Công an tỉnh.

Điêu 3. Đồng chí Trưởng các phòng trực thuộc, Trưởng Công an huyện,
thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
./.

   Nơi nhận:                                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- VI9, C42, C72 – BCA;                                                                                                    (Đã ký)

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lưu: PV11(PC,CS), PC64.

                                                                                                            Đại tá Nguyễn Thanh Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn