Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Minh Long tham gia Ngày hội văn hóa gia đình công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 27/06/2023 Tải về
2 Minh Long: Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2023. 27/06/2023 Tải về
3 UBND huyện Minh Long thực hiện việc rà soát, đánh giá, sự cần thiết, mức dự toán kinh phí nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 27/06/2023 Tải về
4 UBND huyện đánh giá công tác chuyển đổi số trong thời gian 5 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới 27/06/2023 Tải về
5 UBND huyện Minh Long Thông báo Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số 27/06/2023 Tải về
6 UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Minh Long 27/06/2023 Tải về
7 UBND huyện chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyển đổi số 27/06/2023 Tải về
8 UBND huyên ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Minh Long 27/06/2023 Tải về
9 UBND huyện chỉ đạo tiếp tục nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) huyện Minh Long năm 2023 27/06/2023 Tải về
10 UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trên cổng thông tin điện tử huyện, xã và Đài truyền thanh cơ sở 27/06/2023 Tải về

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 413

Tổng số lượt xem: 15088514