Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
271 460/UBND-VX Góp ý dự thảo báo cáo dự kiến khả năng giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 24-04-2024
272 342/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 giám sát thi công xây dựng công trình: Đường từ hố Nước Da lên hố Nước Rét (2 đoạn) 24-04-2024
273 339/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 thi công XD Công trình: Kênh mương Đồng nước Co từ ruộng ông Điếu - ruộng ông Ý 24-04-2024
274 341/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 thi công xây dựng công trình: Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Dư Hữu 24-04-2024
275 166/QĐ-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 24-04-2024
276 347/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ chuyên trách An toàn thông tin huyện Minh Long 24-04-2024
277 458/UBND-NC V/v báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/5/2021 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp 23-04-2024
278 459/UBND-KTTH V/v báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/5/2021 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp 23-04-2024
279 446/UBND-VX V/v tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật cồng chiêng tại Điểm du lịch Thác Trắng Minh Long 23-04-2024
280 159/BC-UBND Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn huyện Minh Long 23-04-2024
281 162/BC-UBND Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo thông tư số 96/2021/TT-BTC 23-04-2024
282 02/TB-HĐND Về việc ủy quyền xử lý công việc của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Minh Long, Khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 23-04-2024
283 345/QĐ-UBND V/v nâng bậc lương thường xuyên 23-04-2024
284 346/QĐ-UBND Quyết định về việc cử công chức đi đào tạo Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2024 23-04-2024
285 27/TTr-UBND V/v bổ sung số lượng người làm việc tại Hội Chữ Thập đỏ huyện Minh Long 23-04-2024
286 163/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" 23-04-2024
287 13/BC-HĐND V/v báo cáo kết quả hoạt động của TTHĐND các ban HĐND, Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan trong 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024 23-04-2024
288 461/UBND-VX V/v góp ý các dự thảo văn bản về giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng 23-04-2024
289 73/KH-UBND Tổ chức các hoạt động thể thao huyện Minh Long năm 2024 23-04-2024
290 28/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, Khoá XI, nhiệm kỳ 20216-2021 23-04-2024
291 165/BC-UBND V/v báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Minh Long 23-04-2024
292 25/TTr-UBND V/v đề nghị Quyết định thành lập Hội cựu Công an nhân dân huyện Minh Long 22-04-2024
293 26/TTr-UBND V/v ban hành NQ phát triển thanh niên huyện Minh Long gđ 2023-2030 22-04-2024
294 330-333/QĐ-UBND V/v triệu tập Sĩ quan dự bị tham gia bổ túc Đại đội , Tiểu đoàn tại Trường Quân sự Quân Khu 5 22-04-2024
295 327/QĐ-UBND V/v kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của UBND huyện Minh Long 22-04-2024
296 447/UBND-KTTH V/v góp ý báo cáo tổng hợp và dự thảo QĐ Ban hành KH hành động ứng phó với biến đổi khi hậu của TQN 22-04-2024
297 444/UBND-KTTH V/v thi công hoàn thành các hạng mục của công trình: Cầu sông Phước Giang xã Long Sơn 22-04-2024
298 142/TB-UBND Về việc tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chuyên ngành các cơ quan nhà nước cấp huyện 22-04-2024
299 448/UBND-VX V/v cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án: Xây dựng điểm định canh định cư tập trung Đồng tranh thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai ( DA Ngã Lăng) huyện Minh Long 22-04-2024
300 308-325/QĐ-UBND V/v nâng bậc lương thường xuyên 22-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1294

Tổng số lượt xem: 16620094