Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 173/BC-UBND V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/5/2021 của BTVTU về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp 06-05-2024
182 501/UBND-NC V/v đồng ý cho thuyên chuyển công tác đối với giáo viên 06-05-2024
183 170a/BC-UBND V/v rà soát nhu cầu tiếp nhận cấn bộ cấp xã vào làm công chức cấp xã 06-05-2024
184 505/UBND-VX V/v rà soát, bổ sung thông tin mã định danh điện tử cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Minh Long 06-05-2024
185 502/UBND-KTTH V/v cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh, điều tra, Bộ Công an 06-05-2024
186 147/TB-UBND V/v tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Kho dự liệu tỉnh 06-05-2024
187 182/BC-UBND V/v báo cáo thực trạng công tác quản lý hồ chứa nước Biều Qua xã Long Sơn huyện Minh Long 06-05-2024
188 180/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2024 Kỳ báo cáo: Tháng 4 và ước tính tháng 5 năm 2024 06-05-2024
189 504/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 06-05-2024
190 503/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 06-05-2024
191 179/BC-UBND Tình hình thực hiện phân bổ và giải ngân vốn sự nghiệp của các Chương mục tiêu quốc gia đến tháng 4 năm 2024 trên địa bàn huyện Minh Long 06-05-2024
192 506/UBND-VX V/v trưng dụng Y, Bác sỹ phục vụ tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Minh Long lần thứ IV, năm 2024 06-05-2024
193 500/UBND-VX V/v trưng dụng công chức, viên chức, nhân viên phục vụ tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ 4 năm 2024 04-05-2024
194 499/UBND-VX V/v trưng dụng viên chức và học sinh tham gia hoạt động tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ 4 năm 2024 04-05-2024
195 363/QĐ-UBND V/v thành lập tổ kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm Đại hội DTTS huyện Minh Long lần thứ IV,năm 2024 04-05-2024
196 495/UBND-NC V/v tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức, đối với sinh viên cử tuyển năm 2024 04-05-2024
197 178/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện Dự án được giao KH vốn năm 2024 từ nguồn thu tiền sử dụng đất 04-05-2024
198 05/TB-BQL V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 04-05-2024
199 33/TTr-UBND V/v thi công XDCT: Đường GTNT thôn Kỳ Hát xã Long Mia trong phạm vi quản lý Hồ chứa nước Hố cả 04-05-2024
200 176/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 18 (từ ngày 29/4-05/5/2024) và kế hoạch tuần 19 năm 2024 của UBND huyện 04-05-2024
201 177/BC-UBND V/v báo cáo kết quả Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2024 trên địa bàn huyện Minh Long 04-05-2024
202 497/UBND-KTTH V/v góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT, Thông tư số 06/2020/TT-BGTVT 04-05-2024
203 19/LT-UBND Lịch tuần 19 04-05-2024
204 494/UBND-VX V/v tiếp tục triển khai thực hiện thu thập, cập nhật,chỉnh sửa thông tin người lao động 03-05-2024
205 362/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Minh Long năm 2024 03-05-2024
206 498/UBND-NC V/v Đề xuất sắp xếp 01 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 03-05-2024
207 36/QĐ-UBND V/v huỷ bỏ, bổ sung một số nội dung tại QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của UBND huyện Minh Long về việc vho thuê đất nông nghiệp 03-05-2024
208 05/TB-BQL: V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03-05-2024
209 492/UBND-NC V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 2141/UBND-NC ngày 26/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 03-05-2024
210 496/UBND-VX V/v tiếp tục triển khai thực hiện chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh 03-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1123

Tổng số lượt xem: 16620504