Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 493/UBND-KTTH V/v hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống và các giải pháp kỹ thuật sản xuất vụ hè thu năm 2024 trên địa bàn huyện 03-05-2024
212 175/BC-UBND Kết quả tự rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2023 và thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ năm 2023 03-05-2024
213 81/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/HU ngày 11/04/2024 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới 03-05-2024
214 489/UBND-KTTH V/v tiếp tuc đẩy mạnh thanh toán tiền điện qu hình thức thanh toán tự động 02-05-2024
215 490/UBND-NC V/v rà soát, trang bị máy tính, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 02-05-2024
216 357/QĐ-UBND V/v phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu thi công xây lắp gói thầu số 04 công trình: Sữa chữa nhà công vụ UBND huyện 02-05-2024
217 491/UBND-KTTH V/v lấy ý kiến về thông tin chữ khắc trên bia di tích mặt trước và mặt sau thuộc công trình: Xây dựng bí di tích địa điểm thành lập đơn vị 299, tại Làng Ren xã Long Môn 02-05-2024
218 172/BC-UBND V/v báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 02-05-2024
219 348/QĐ-UBND Về việc chi chuyển nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 sang năm 2024 (Nguồn vốn: Đầu tư công và vốn sự nghiệp thuộc nguồn vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện) 26-04-2024
220 480/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình thực hiện phân bổ và giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 26-04-2024
221 336/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực thuộc UBND huyện năm 2024 26-04-2024
222 483/UBND-VX V/v rà soát, bổ sung thông tin mã định danh điện tử theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (lần 2) 26-04-2024
223 484/UBND-VX V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 - 01/5/2024 26-04-2024
224 352/QĐ-UBND V/v chi chuyển nguồn kp ngân sách huyện năm 2023 sang ngân sách huyện năm 2024 26-04-2024
225 486/UBND-VX V/v chấn chỉnh công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện 26-04-2024
226 485/UBND-VX Về việc thông báo doanh nghiệp hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 26-04-2024
227 337/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự toán đo đạc, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính và cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình: Kè sạt lở bờ tả Sông Phước Giang 26-04-2024
228 145/TB-UBND Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2024 26-04-2024
229 479/UBND-KTTH Cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trên HTTTQG. 26-04-2024
230 358/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách hỗ nghèo và hộ chính sách BTXH được hỗ trợ tiền điện quý I+II năm 2024 26-04-2024
231 169/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh năm 2023 của huyện Minh Long (Số liệu chính thức đến 31/12/2023) 26-04-2024
232 482/UBND-NC V/v báo cáo không tổ chức riêng 01 đêm văn nghệ chào mừng Đại hội TĐQT LLVT huyện, giai đoạn 2019-2024 26-04-2024
233 481/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo QĐ ban hành KH Triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg của TTCP 26-04-2024
234 463/UBND-KTTH V/v xin ý kiến duy tu, sửa chữa nâng cấp chợ Trung tâm xã Long Hiệp từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDT TS&MT giai đoạn 2021 - 2025 26-04-2024
235 353/QĐ-UBND V/v kiện toàn HĐPBGDPL huyện 26-04-2024
236 354/QĐ-UBND V/v bổ sung thành viên Chỉ đạo Địa hội Thi đua Quyết thắng LLVT huyện, gđ 2019-2024 26-04-2024
237 31/TTr-UBND V/v Xin ý kiến Thường trực HĐND huyện thống nhất cho phép chuyển nguồn kinh phí tăng thu ngân sách thực hiện dự toán so với năm 2023 và các nguồn còn lại ngân sách cấp huyện năm 2023 sang ngân sách huyện năm 2024 26-04-2024
238 487/UBND-VX V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 26-04-2024
239 355/QĐ-UBND V/v khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTKTXH, QPAN vùng đồng bào DTTS và MN Minh Long, gđ 2019-2024 26-04-2024
240 170/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 17 (từ ngày 19-25/4/2024) và kế hoạch tuần 18/2024 của UBND huyện 26-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1080

Tổng số lượt xem: 16620476