Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 613/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ 24-05-2024
2 618/UBND-VX V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 24-05-2024
3 620/UBND-VX V/v ngăn chặn tình trạng lừa đảo chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-Xtrây-li-a 24-05-2024
4 620/UBND-VX V/v ngăn chặn tình trạng lừa đảo chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-Xtrây-li-a 24-05-2024
5 596/UBND-VX V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và giải thi đấu thể thao cấp tỉnh 24-05-2024
6 597/UBND-VX V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh 24-05-2024
7 204/BC-UBND V/v báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 21 (từ ngày 20-26/5/2024) và KH tuần 22/2024 của UBND huyện 24-05-2024
8 617/UBND-KTTH V/v cung cấp thông tin, số liệu khảo sát hiện trạng xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt 24-05-2024
9 621/UBND-VX V/v cảnh báo về chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc 24-05-2024
10 622/UBND-VX V/v khai thác ứng dụng Zalo để triển khai các hoạt động thông tin cơ sở 24-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1336

Tổng số lượt xem: 16620116