Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 613/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ 24-05-2024
2 618/UBND-VX V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 24-05-2024
3 620/UBND-VX V/v ngăn chặn tình trạng lừa đảo chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-Xtrây-li-a 24-05-2024
4 620/UBND-VX V/v ngăn chặn tình trạng lừa đảo chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-Xtrây-li-a 24-05-2024
5 596/UBND-VX V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và giải thi đấu thể thao cấp tỉnh 24-05-2024
6 597/UBND-VX V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh 24-05-2024
7 204/BC-UBND V/v báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 21 (từ ngày 20-26/5/2024) và KH tuần 22/2024 của UBND huyện 24-05-2024
8 617/UBND-KTTH V/v cung cấp thông tin, số liệu khảo sát hiện trạng xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt 24-05-2024
9 621/UBND-VX V/v cảnh báo về chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc 24-05-2024
10 622/UBND-VX V/v khai thác ứng dụng Zalo để triển khai các hoạt động thông tin cơ sở 24-05-2024
11 619/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành Cổng dữ liệu mở tỉnh 24-05-2024
12 14/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 23-05-2024
13 600/UBND-VX V/v triển khai tuyên truyền các quy định về sử dụng, mua bán thiết bị phá sóng trên địa bàn huyện 23-05-2024
14 600/UBND-VX V/v triển khai tuyên truyền các quy định về sử dụng, mua bán thiết bị phá sóng trên địa bàn huyện 23-05-2024
15 610/UBND-KTTH V/v đánh giá kết quả thực hiện tiểu dự án 1- Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2024 và đề xuất giai đoạn 2026 - 2030 23-05-2024
16 609/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt đề cương Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 23-05-2024
17 608/UBND-NC V/v báo cáo thực hiện công tác dân vận của chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 23-05-2024
18 606/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình thực hiện phân bổ và giải ngân vốn sự nghiệp các CTMTQG trên địa bàn huyện đến hết tháng 5 năm 2024 23-05-2024
19 605/UBND-NC Công văn đăng ký danh sách bồi dưỡng kiến thức thống kê cho người làm công tác thống kê 23-05-2024
20 200/BC-UBND V/v báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Minh Long 23-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1119

Tổng số lượt xem: 16620400