Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 613/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ 24-05-2024
2 618/UBND-VX V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 24-05-2024
3 620/UBND-VX V/v ngăn chặn tình trạng lừa đảo chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-Xtrây-li-a 24-05-2024
4 620/UBND-VX V/v ngăn chặn tình trạng lừa đảo chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-Xtrây-li-a 24-05-2024
5 596/UBND-VX V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và giải thi đấu thể thao cấp tỉnh 24-05-2024
6 597/UBND-VX V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh 24-05-2024
7 204/BC-UBND V/v báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 21 (từ ngày 20-26/5/2024) và KH tuần 22/2024 của UBND huyện 24-05-2024
8 617/UBND-KTTH V/v cung cấp thông tin, số liệu khảo sát hiện trạng xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt 24-05-2024
9 621/UBND-VX V/v cảnh báo về chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc 24-05-2024
10 622/UBND-VX V/v khai thác ứng dụng Zalo để triển khai các hoạt động thông tin cơ sở 24-05-2024
11 619/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành Cổng dữ liệu mở tỉnh 24-05-2024
12 14/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 23-05-2024
13 600/UBND-VX V/v triển khai tuyên truyền các quy định về sử dụng, mua bán thiết bị phá sóng trên địa bàn huyện 23-05-2024
14 600/UBND-VX V/v triển khai tuyên truyền các quy định về sử dụng, mua bán thiết bị phá sóng trên địa bàn huyện 23-05-2024
15 610/UBND-KTTH V/v đánh giá kết quả thực hiện tiểu dự án 1- Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2024 và đề xuất giai đoạn 2026 - 2030 23-05-2024
16 609/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt đề cương Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 23-05-2024
17 608/UBND-NC V/v báo cáo thực hiện công tác dân vận của chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 23-05-2024
18 606/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình thực hiện phân bổ và giải ngân vốn sự nghiệp các CTMTQG trên địa bàn huyện đến hết tháng 5 năm 2024 23-05-2024
19 605/UBND-NC Công văn đăng ký danh sách bồi dưỡng kiến thức thống kê cho người làm công tác thống kê 23-05-2024
20 200/BC-UBND V/v báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Minh Long 23-05-2024
21 607/UBND-KTTH V/v cho chủ trương kiểm toán dự án: Thực hiện công tác cung cấp dịch vụ công và chỉnh trương đô thị trên địa bàn huyện Minh Long năm 2024 23-05-2024
22 611/UBND-KTTH V/v thực hiện nội dung Kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII 23-05-2024
23 454/QĐ-UBND V/v giao số lượng HĐLĐ cho các đơn vị trường học thuộc UBND huyện 23-05-2024
24 614/UBND-KTTH V/v mời tham gia Hội chợ Công nghiệp -Thương mại Quảng Ngãi 2024 23-05-2024
25 612/UBND-KTTH V/v tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn các lán trại, nhà tạm của các công trình tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao 23-05-2024
26 584/UBND-NC CV xây dựng, báo cáo Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025 23-05-2024
27 604/UBND-VX V/v tham gia Ngày Hội văn hóa gia đình công chức, viên chức, người lao động và Liên hoan các câu lạc bộ văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 23-05-2024
28 603/UBND-KTTH Về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 23-05-2024
29 602/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà 23-05-2024
30 601/UBND-VX V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế 23-05-2024
31 599/UBND-VX V/v tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn huyện 23-05-2024
32 448-453/QĐ-UBND V/v bảo trợ xã hội 23-05-2024
33 594/UBND-KTTH V/v báo cáo, số liệu thống kê về giao thông nông thôn 2021-2024 22-05-2024
34 590/UBND-NC V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức và cán cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng theo KH của UBND tỉnh năm 2024 22-05-2024
35 199/BC-UBND V/v báo cáo nhập liệu, vận hành khai thác phần mềm QL tiền lương 22-05-2024
36 591/UBND-KTTH V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Minh Long 22-05-2024
37 595/UBND-NC V/v báo cáo việc quản lý, cấp giấy tờ hộ tịch, cư trú liên quan đến người không roc quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân và trẻ em là con lai giữa công dân VN và người nước ngoài 22-05-2024
38 36/TTr-UBND V/v tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân tại Đại hội đại biểu DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, năm 2024 22-05-2024
39 37/TTr-UBND V/v tặng băng khen và Kỷ niệm chương " vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho các cá nhân tại Đại hội đại biểu DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, năm 2024 22-05-2024
40 23/TTr-UBND V/v xin chủ trương tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ huyện Minh Long đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ PT KTXH 21-05-2024
41 586/UBND-KTTH V/v đăng ký thành viên tham dự tập huấn triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2024 21-05-2024
42 198/BC-UBND Về việc xử lý nợ đọng đến ngày 31/12/2023 huyện Minh Long 21-05-2024
43 89/KH-UBND Thực hiện nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 21-05-2024
44 445/QĐ-UBND Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 21-05-2024
45 446/QĐ-UBND Về việc phân khai kinh phí cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 21-05-2024
46 196/BC-UBND V/v tổng kết TĐKT và phòng trào TĐQT gđ 2019-2024 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ gđ 2024-2029 21-05-2024
47 442/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình kè chống sạt lở sông Sơn châu, xã Long Sơn 21-05-2024
48 443/QĐ-UBND Về việc hưởng mức hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học xã Long Hiệp, nhiệm kỳ 2018 - 2024 21-05-2024
49 585/UBND-TTHC V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2024 21-05-2024
50 42/TTr-UBND V/v xin chủ trương củng cố kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý 21-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1134

Tổng số lượt xem: 16620566