Huyện ủy Minh Long tổ chức triển khai nghị quyết Trung ương 9 khóa 11.
Ngày đưa:  17/09/2014 10:52:37 AM In bài
Vừa qua, Huyện ủy Minh Long đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 9 khóa XI cho Lãnh đạo chủ chốt, Lãnh đạo các ban ngành, Đoàn thể và các Cụ lão thành cách mạng trên địa bàn huyện.

Qua một buổi học tập, các đại biểu được giới thiệu, quán triệt những nội dung Nghị quyết Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đồng thời nghe khái quát sơ lược về xây dựng và phát triển văn hóa con người của tỉnh Quảng Ngãi. Qua hội nghị này làm cơ sở để đội ngũ cán bộ chủ chốt trong huyện quán triệt đến từng, Đảng bộ, Chi bộ, Đảng viên. Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức tư tưởng và hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết của tổ chức đảng các cấp sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.    

   Hà Ngun

 

 


Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi