Khai giảng lớp bồi dưỡng cho Người có uy tín năm 2018.
Ngày đưa:  24/10/2018 10:20:23 AM In bài

Thực hiện Kế hoạch số 11/KHPH-BDV-TTBDCT ngày 11/10/2018 của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cho Người có uy tín năm 2018.

Sáng ngày 23/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Minh Long đã tổ chức Khai giảng lớp học. Tham gia lớp học có 50 học viên là Người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số 5 xã (theo Quyết định số 925-QĐ/TU ngày 22/12/2017 của BTV Tỉnh ủy) và cán bộ phụ trách Dân vận 5 xã (mỗi xã 1 học viên). Dự kiến nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm có 6 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyên đề 2: Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại.

Chuyên đề 3: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; Nội dung phương pháp tuyên truyền, vận động người có uy tín đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và chính sách dân tộc.

Chuyên đề 4: Phát huy vai trò Người có uy tín trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ, thuốc độc”, giữ gìn an ninh, trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chức năng, nhiệm vụ của người uy tín; Vai trò của người uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chuyên đề 5: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chuyên đề 6: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

Qua lớp học này sẽ giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, một số chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước… để thực hiện nhiệm vụ của người có uy tín./.

 

                                                                             

Thanh Thảo

Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi