XEM THEO LĨNH VỰC
 
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 1-  Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra). Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời UBND xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

2- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

- Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo 2 năm thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch UBND xã.

+ Công văn đề nghị của Chủ tịch UBND xã.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

4- Đối tượng thực hiện TTHC: Tập thể.

5- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin (UBND cấp huyện);

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

6- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định và giấy công nhận.

7- Lệ phí: Không.

8- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Chương II Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” từ hai (02) năm trở lên. 

10- Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn