Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 257/BC-UBND V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của BBT (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn 30-06-2022
2 505/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo QĐ ban hành hướng dẫn chi tiết về tiêu chí CCN thuộc tiêu chí kinh tế trong bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cáo gđ 2021-2025 30-06-2022
3 36/TTr-UBND V/v đề nghị thẩm định phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu nghạch công chức trong các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Minh Long 30-06-2022
4 506/UBND-KTTH V/v báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị sau giám sát TT HĐND huyện và các ban HĐND huyện trong năm 2020,2021 30-06-2022
5 504/UBND-VX V/v đăng ký tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ phận một cửa cấp huyện, xã 30-06-2022
6 507/UBND-KTTH V/v tham gia góp ý dự thảo thông tư sửa đổi thông tư của BTCTrkhai thực hiện QĐ số 2074/QĐ-TTg 30-06-2022
7 285/TB-UBND V/v thông báo kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo về tình hình PT KTXH tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 30-06-2022
8 256/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II, xây dựng nhiệm vụ quý III/2022 30-06-2022
9 1030/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh ATTP trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện 30-06-2022
10 254/BC-UBND V/v báo cáo thực hiện công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 30-06-2022
11 37/TTr-UBND V/v đề nghị bổ nhiệm nghạch thanh tra viên 30-06-2022
12 508/UBND-VX V/v đề xuất nhu cầu vắc xin phòng covid-19 cho các nhóm đối tượng trong tháng 7/2022 30-06-2022
13 48/NQ-HĐND V/v phê chuẩn danh sách bổ sung ủy viên Ban KTXH HĐND huyện Minh long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2022
14 493/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch sản xuất thí điểm giống kháng bệnh Virus khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh niên vụ 2022-2023. 29-06-2022
15 494/UBND-KTTH V/v tham gia ý kiến về việc thủ tục chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tại xã Long Mai, huyện Minh Long 29-06-2022
16 488/UBND-VX V/v góp ý dự thảo KH thực hiện NQ số 06 của UBND Tỉnh về công tác dân tộc 29-06-2022
17 499/UBND-KTTH V/v rà soát các tiêu chí NTM trên đbàn các xã, hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian qua và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu trên đbàn xã Long Sơn 29-06-2022
18 500/UBND-KTTH V/v thống kê dữ liệu nghành chăn nuôi 29-06-2022
19 139/QĐ-UBND V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 29-06-2022
20 138/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 29-06-2022
21 224/BC-UBND V/v sơ kết 5 năm thực hiện QĐ số 99 của Ban Bí thư 29-06-2022
22 501/UBND-KTTH V/v báo cáo kết quả công tác quản lý ATTP nông, lâm thủy sản; Vật tư nông nghiệp 6 tháng đầu năm, trkhai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
23 502/UBND-VX V/v ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ 29-06-2022
24 503/UBND-NC V/v quán triệt, trkhai thực hiện KL số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của BCT 29-06-2022
25 490/UBND-NC V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi 29-06-2022
26 481a/UBND-VX V/v góp ý dự thảo quy định mức chi QL phí nguồn NSTW thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với CM 29-06-2022
27 251/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND, ngày 08/9/2021 của HĐND tỉnh QN về quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn TQN 29-06-2022
28 47/NQ-HĐND V/v cho thôi làm ủy viên Ban KTXH HĐND huyện Minh long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối vơi ông Đinh Văn Lâm 29-06-2022
29 252/BC-UBND V/v báo cáo tình hình phát triển KTXH, HTX 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
30 242/BC-UBND V/v báo cáo tổng kết đánh giá tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã gđ 2016-2021 29-06-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 355

Tổng số lượt xem: 10557920