Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1014/UBND-NC V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-09-2023
2 1079-1086/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 29-09-2023
3 177/TB-UBND V/v thông báo KH thực hiện hỗ trợ phát triển SX NN bền vững 29-09-2023
4 1013/UBND-NC V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 29-09-2023
5 1078/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 29-09-2023
6 1075/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo và hộ chính sách bảo trợ xã hội được hỗ trợ tiền điện quý III năm 2023 29-09-2023
7 450/BC-UBND Báo cáo về việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Phục vụ tiếp xúc cử tri của ĐB HĐND trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) 29-09-2023
8 973/UBND-KTTH V/v thu hồi các giấy chứng nhận QSD đất để chỉnh lí do thu hồi đất làm các công trình dự án 29-09-2023
9 1055/QĐ-UBND V/v rà soát, đề xuất điều chỉnh, trả vốn sự nghiệp năm 2022, năm 2023 đợt 2 thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 29-09-2023
10 1010/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 29-09-2023
11 1012/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 29-09-2023
12 451/BC-UBND Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 39 (từ ngày 25/9-01/10/2023) và kế hoạch tuần 40/2023 của UBND huyện 29-09-2023
13 1011/UBND-KTTH Về việc góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 29-09-2023
14 438/BC-UBND Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2023-2030 28-09-2023
15 999/UBND-NC V/v đề nghị thẩm định kết quả nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 cho cán bộ,công chức, viên chức thuộc huyện Minh Long. 28-09-2023
16 445/BC-UBND Việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Minh Long 28-09-2023
17 1002/UBND-VX V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo về công tác chuyên môn và giải pháp kỹ thuật về Đầu tư thiết bị hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 28-09-2023
18 193/TB-UBND Về việc ủy quyền xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 28-09-2023
19 1007/UBND-KTTH Về việc lập dự toán chi tiết tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Minh Long (17/8/1974-17/8/2024) (phần nội dung huyện thực hiện) 28-09-2023
20 449/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Minh Long 28-09-2023
21 1069/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Sửa chữa nhà công vụ tầng 2 UBND huyện Minh Long 28-09-2023
22 121/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Minh Long 28-09-2023
23 1009/UBND-KTTH V/v đề nghị báo cáo tình hình xử lý các trường hợp làm hư hỏng hệ thống cấp nước của các công trình nước sinh hoạt 28-09-2023
24 993/UBND-NC V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ 28-09-2023
25 992/UBND-NC V/v triển khai Công văn số 3601/BTP-HTQTCT ngày 10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 28-09-2023
26 1000/UBND-KTTH V/v đề nghị hướng dẫn chi hỗ trợ bảo vệ rừng thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, nguồn kinh phí năm 2022 28-09-2023
27 1001/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch quốc gia triển khai tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030 28-09-2023
28 192/TB-UBND Thời gian đi công tác tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc: Yên Bái, Hà Giang, Hà Nội 28-09-2023
29 136/KH-UBND Tập huấn quy trình thiết lập hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ 28-09-2023
30 998/UBND-NC V/v triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ 28-09-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 635

Tổng số lượt xem: 15088583