Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 652/UBND-VX V/v tiếp tục rà soát, cử bổ sung cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 30-05-2024
2 201/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội 30-05-2024
3 456/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Thẩm định giá Bổ sung thực hiện công tác cung cấp dịch vụ công và chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Minh Long năm 2024 30-05-2024
4 463/QĐ-UBND V/v xếp phụ cấp chức danh Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xxa Long Sơn 30-05-2024
5 464/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp bảo trợ XH hàng tháng 30-05-2024
6 638/UBND-VX V/v đôn đốc cập nhật thông tin đối tượng BTXH và đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến tại dvcbtxh.molisa.gov.vn 28-05-2024
7 636/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 28-05-2024
8 637/UBND-KTTH V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại địa phương 28-05-2024
9 633/UBND-VX V/v triển khai Thông tư số 04/2024/TT-BTTTT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 27-05-2024
10 634/UBND-TH V/v tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của BTV Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 276-KH/TU ngày 14/5/2024 của BTV Tỉnh ủy 27-05-2024
11 91/KH-UBND Kế hoạch dự Hội nghị rút kinh nghiệm và Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024 27-05-2024
12 203/BC-UBND V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của PL 6 tháng đầu năm 2024 tại huyện Minh Long 27-05-2024
13 458/QĐ-UBND QĐ nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Văn Hiến 27-05-2024
14 623/UBND-KTTH V/v phối hợp rà soát, chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân 27-05-2024
15 461/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Thẩm định giá Hạng mục Phòng cháy chữa cháy thuộc Công trình: Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Minh Long 27-05-2024
16 20/HĐND-VP V/v đề xuất nội dung giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân huyện 27-05-2024
17 205/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập Quốc Tế 27-05-2024
18 615/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai 27-05-2024
19 630/UBND-KTTH V/v có ý kiến góp ý bằng văn bản để UBND huyện có cơ sở đề xuất HĐND huyện điều chỉnh phụ lục tên dự án 27-05-2024
20 631/UBND-VX Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2024 27-05-2024
21 632/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-05-2024
22 457/QĐ-UBND QĐ khen thưởng trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024 27-05-2024
23 459/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục Phòng cháy chữa cháy thuộc công trình: Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Minh Long 27-05-2024
24 460/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hạng mục Phòng cháy chữa cháy thuộc Công trình: Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Minh Long 27-05-2024
25 635/UBND-NC V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh 27-05-2024
26 626/UBND-NC Công văn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu 27-05-2024
27 625/UBND-NC V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND ngày 24/4/2008 của HĐND tỉnh 27-05-2024
28 613/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ 24-05-2024
29 618/UBND-VX V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 24-05-2024
30 620/UBND-VX V/v ngăn chặn tình trạng lừa đảo chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-Xtrây-li-a 24-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1433

Tổng số lượt xem: 16449445