Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1387/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu lập dự toán thực hiện công tác cung cấp dịch vụ công và chỉnh trang đô thị trên đbàn huyện ML năm 2024 09-12-2023
2 1337/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT công trình: Xây dựng điểm tập trung sinh hoạt cộng đồng không gian văn hóa H’re tại thôn Thượng Đố, xã Thanh An (gđ 1) 09-12-2023
3 1390/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu thẩm tra dự toán thực hiện công tác cung cấp dịch vụ công và chỉnh trang đô thị trên đbàn huyện Minh Long năm 2024 09-12-2023
4 1460/QĐ-UBND V/v Phê duyệt danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều gđ 2022-2025 trên đbàn huyện Minh Long 09-12-2023
5 611/BC-UBND V/v Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện 09-12-2023
6 610/BC-UBND Kết quả thực hiện KLTT SKHĐT, nguồ nvốn đầu tư vượt cơ cấu theo quy định tại các NQ HĐND tỉnh và UBND tỉnh CTMTQG XDNTM (gđ 2016-2020) 09-12-2023
7 1461/QĐ-UBND V/v Phê duyệt danh sách đối tương thụ hưởng DA 2-quy hoạch, sx, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện Minh Long, gđ 2021-2025 (đợt 2) 09-12-2023
8 607/BC-UBND Kết quả thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người 09-12-2023
9 1453/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Kế hoach trkhai KP thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023 xã Thanh An 09-12-2023
10 1388/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Thẩm định giá thực hiện công tác cung cấp dịch vụ công và chỉnh trang đô thị trên đbàn huyện Minh Long năm 2024 09-12-2023
11 1313/UBND-KTTH V/v rà soát, điều chỉnh theo TB 599/TB-UBND 09-12-2023
12 602/BC-UBND V/v đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 09-12-2023
13 1262/QĐ-UBND V/v cho chủ trương và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện sửa chữa 02 điểm trường bị hư hỏng trên đbàn huyện 09-12-2023
14 1069a/UBND-KTTH V/v cho chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành xây dựng hạng mục Di dời hệ thống đường dây điện thuộc dự án: Đường và kè chống sạt lở từ Xóm mới đến Suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 09-12-2023
15 1444/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 04 mua sắm thiết bị dự án: xây dựng hệ thống phòng họp không giấy trên Internet 09-12-2023
16 1454/QĐ-UBND V/v Phê duyệt danh sách nâng lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp TNVK đợt 4 năm 2023 09-12-2023
17 1462/QĐ-UBND V/v Phê duyệt danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều gđ 2022-2025 trên đbàn huyện Minh Long 09-12-2023
18 43/TTr-HĐND V/v xin ban hành NQ về KH tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 09-12-2023
19 44/TTr-HĐND V/v xin thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm do Hội đồng nhân dân huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026 09-12-2023
20 595/BC-UBND V/v báo cáo công tác thanh tra; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác PCTN năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 09-12-2023
21 1311/UBND-NC V/v triển khai thực hiện NĐ số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính Phủ 08-12-2023
22 609/BC-UBND Kết quả 03 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn huyện Minh Long 08-12-2023
23 157/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/HU ngày 09/10/2023 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới 08-12-2023
24 158/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/HU ngày 17/10/2023 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện 08-12-2023
25 1312/UBND-NC V/v báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương 08-12-2023
26 1303/UBND-NC V/v rà soát, bổ sung tài liệu kiểm chứng và thẩm định chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2023 08-12-2023
27 603/BC-UBND V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện Minh Long năm 2023 08-12-2023
28 597/BC-UBND Tình hình chỉ đạo thực hiện về công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao sau giám sát của Thường trực HĐND huyện 08-12-2023
29 1396/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán dự án: Nước sinh hoạt phân tán (hộ); thuộc dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt năm 2023 cho Uỷ ban nhân dân xã Long Sơn 08-12-2023
30 608/BC-UBND Tình hình và kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (tiểu dự án 1 - Dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 08-12-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 666

Tổng số lượt xem: 15364871