Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực lâm nghiệp
2 V/v báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực TTHC
3 V/v kết quả rà soát đánh giá TTHC năm 2023 Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực TTHC
4 Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
5 V/v đính chính một phần Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực đất đai
6 Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực về hội
7 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Xã Lĩnh vực đất đai
8 Tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban ngành và địa phương trong tháng 8 năm 2023 Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Niêm yết công khai văn bản
9 V/v kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện Lĩnh vực về hội
10 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Bảo vệ môi trường
11 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực bảo trợ xã hội
12 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
13 Ban hành Quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực giáo dục
14 V/v công khai KH sử dụng đất năm 2022 Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực đất đai
15 V/v công bố công khai KH sử dụng đất năm 2023 Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực đất đai
16 V/v phê duyệt KH sử dụng đất năm 2023 của huyện Minh Long Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực đất đai
17 V/v phê duyệt KH sử dụng đất năm 2022 của huyện Minh Long Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực đất đai
18 Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của quốc gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống và nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh và quốc phòng. Đất đai lại được giới hạn về diện tích, hình thể nhưng hiệu quả sản xuất lại phụ thuộc vào sự đầu tư, hướng khai thác sử dụng của con người. Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực đất đai
19 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính thay thế, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Bảo vệ môi trường
20 Về việc phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực đất đai

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 619

Tổng số lượt xem: 15088713