Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực bảo trợ xã hội
2 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Niêm yết công khai văn bản
3 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện Lĩnh vực bảo trợ xã hội
4 Về việc phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện Lĩnh vực hộ tịch
5 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính thay thế, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Bảo vệ môi trường
6 Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ một cửa của UBND các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Xã Niêm yết công khai văn bản
7 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện Lĩnh vực hộ tịch
8 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện Niêm yết công khai văn bản
9 Về việc công bố Danh mục Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện Niêm yết công khai văn bản
10 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện Lĩnh vực Tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo
11 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Thành lập và hoạt động Hợp tác xã
12 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Thành lập và hoạt động Hợp tác xã
13 Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Thành lập và hoạt động Hợp tác xã
14 Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Thành lập và hoạt động Hợp tác xã
15 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Xây dựng
16 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Xây dựng
17 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Thành lập và hoạt động Hợp tác xã
18 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
19 Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
20 Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1963

Tổng số lượt xem: 13832120