Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
2 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
3 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực lâm nghiệp
4 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực về hội
5 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
6 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực bảo trợ xã hội
7 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực bảo trợ xã hội
8 V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành, Danh mục TTHC vừa sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực công chứng và lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực hộ tịch
9 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực lâm nghiệp
10 V/v báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực TTHC
11 V/v kết quả rà soát đánh giá TTHC năm 2023 Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực TTHC
12 Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
13 V/v đính chính một phần Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực đất đai
14 Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực về hội
15 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Xã Lĩnh vực đất đai
16 Tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban ngành và địa phương trong tháng 8 năm 2023 Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Niêm yết công khai văn bản
17 V/v kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia Dịch vụ công cấp 2 UBND Huyện Lĩnh vực về hội
18 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực Bảo vệ môi trường
19 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực bảo trợ xã hội
20 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Dịch vụ công cấp 1 UBND Huyện Lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2310

Tổng số lượt xem: 16449266