Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 140/BC-HĐND Về việc đánh giá kết quả khắc phục kiến nghị sau phiên họp giải trình nêu tại Báo cáo số 636/BC-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện 20-12-2023
2 139/BC-HĐND V/v báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện phát triển KT-XH năm 2023, và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, dự thảo NQ và KH phát triển KT-XH năm 2024 kèm theo tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 12/12/2023 19-12-2023
3 119/BC-BKTXH Thẩm tra tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 18-12-2023
4 120/BC-BKTXH Thẩm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách Huyện 18-12-2023
5 121/BC-BKTXH Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2023 để thực hiện năm 2024, thuộc nguồn vốn ngân sách huyện. 18-12-2023
6 122/BC-BKTXH Thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 18-12-2023
7 123/BC-BKTXH Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án dự kiến đầu tư thực hiện năm 2024, thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Minh Long 18-12-2023
8 39/BC-BPC Thẩm tra Báo cáo số 305/BC-CCTHADS ngày 13/11/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 18-12-2023
9 41/BC-BPC Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về số lượng người làm việc chuyên trách đối với Hội chữ thập đỏ huyện Minh Long năm 2024 18-12-2023
10 36/BC-BPC Thẩm tra Báo cáo số 623/BC-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 18-12-2023
11 37/BC-BPC Thẩm tra Báo cáo số 960/BC-VKS, ngày 02/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân về tổng kết công tác năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 18-12-2023
12 38/BC-BPC Thẩm tra Báo cáo số 397/BC-TA, ngày 31/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 18-12-2023
13 40/BC-BPC Thẩm tra Báo cáo số 11/BC-HTND ngày 27/11/2023 của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện về hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 18-12-2023
14 124/BC-BKTXH Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Minh Long 18-12-2023
15 125/BC-BKTXH Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án dự kiến đầu tư năm 2024 thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Minh Long 18-12-2023
16 126/BC-BKTXH Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 18-12-2023
17 136/BC-HĐND V/v báo cáo nội dung giám sát của TT HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2023 16-12-2023
18 135/BC-HĐND V/v báo cáo đánh giá kết quả khắc phục kiến nghị sau giám sát của TT, các Ban HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2023 16-12-2023
19 128/TTr-UBND V/v xin thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH, QP AN năm 2024 16-12-2023
20 127/TTr-UBND V/v ban hành Nghị quyết giao KH đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện CTMTQG XDNTM trên địa bàn huyện Minh Long 16-12-2023
21 126/TTr-UBND V/v xin thông qua NQ danh mục các dự án dự kiến đầu tư thực hiện năm 2024 thuộc nguồn vốn CTMTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS và MN gđ 2021-2030 gđ I: từ năm 2021-2025, trên địa bàn huyện Minh Long 16-12-2023
22 125/TTr-UBND V/v xin thông qua NQ danh mục các dự án dự kiến đầu tư thực hiện năm 2024 thuộc nguồn vốn CTMTQG XD NTM, trên địa bàn huyện Minh 16-12-2023
23 121/TTr-UBND V/v xin thông qua NQ danh mục các dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2023 đẻ thực hiện năm 2024, nguồn vốn ngân sách huyện 16-12-2023
24 617/BC-UBND V/v báo cáo Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 16-12-2023
25 618/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện và kế hoạch đầu tư công năm 2024 và nguồn ngân sách huyện 16-12-2023
26 636/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện thông báo số 53/TB-HĐND ngày 01/11/2022 của TT HĐND huyện Minh Long 16-12-2023
27 130/TTr-UBND V/v bna hành nghị quyết giao số lượng người làm việc tại HCTĐ huyện Minh Long năm 2024 16-12-2023
28 11/BC-HTND V/v báo cáo hoạt động của Đoàn hội thẩm Toà án nhân dân huyện năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 16-12-2023
29 137/BC-HĐND V/v báo cáo tổng hợp nội dung giám sát của các Ban HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2023 16-12-2023
30 129/TTr-UBND V/v ban hành NQ kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN gđ 2021-2030, gđ I: Từ năm 2021-2025 16-12-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1737

Tổng số lượt xem: 16601701