Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát Phòng NN&PTNT huyện về công tác đầu tư công trình thủy lợi trên địa bàn huyện; năm 2021 - 2023

12/04/2024 17:04    70

Chiều ngày 11/4/2024, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát Phòng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn huyện về nội dung giám sát công tác đầu tư công trình thủy lợi trên địa bàn huyện từ năm 2021 - 2023; Trưởng đoàn giám sát đồng chí Lê Thị Kim Tuyết - HUV- Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và các thành viên Đoàn giám sát Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện theo Quyết định số 04-QĐ/HĐND, Lãnh đạo và các chuyên viên Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện.

sau khi đại diện Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện thông qua báo cáo các đồng chí tham dự buổi giám sát đã trao đổi thảo luận; Thời gian qua, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện thực hiện công tác quản lý các công trình thủy lợi theo phân cấp đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp đủ nước, phòng, chống hạn, thiên tai, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Giai đoạn 2021 - 2023 Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện tham mưu UBND huyện  cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, duy tu thực hiện 15 hạng mục thủy lợi, công trình tại các xã với tổng kinh phí thực hiện 3.617 triệu đồng. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện theo phân cấp, cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật về thủy lợi.Thực hiện có hiệu quả việc vận hành, quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý, có xây dựng quy chế, phương án, kế hoạch, hiện trạng, báo cáo theo quy định;

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện còn những hạn chế. Công tác quản lý các công trình thủy lợi có nơi chưa chặt chẽ, đồng thời việc tuyên truyền, vận động trong quản lý, khai thác, sử dụng công trình thủy lợi từng lúc hiệu quả chưa cao.

 Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Thị Kim Tuyết- Trưởng đoàn đề nghị  Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện tiếp tục triển khai tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh và tham mưu UBND huyện ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai thực hiện công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thủy lợi, đầu tư xây dựng công trình thủy lợi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân về thủy lợi; quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn được kết nối, đồng bộ, đảm bảo tính khả thi nhằm đáp ứng nhu cầu về nước, phát huy hiệu quả đầu tư công trình, phục vụ tốt cho sinh hoạt, sản xuất của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện; đồng thời thực hiện quy trình vận hành các công trình thủy lợi, điều tiết lịch thời vụ trên địa bàn phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ nước, phòng, chống hạn hán, đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu trong sản xuất và sinh hoạt cho người dân; đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Quan tâm công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thủy lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phụ trách để công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi tại địa phương hiệu quả được nâng lên.

Đối với các khó khăn, kiến nghị của Phòng đoàn giám sát ghi nhận và phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thùy Dung

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1509

Tổng số lượt xem: 16449413