Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hiệu quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Minh Long

22/05/2024 09:03    32

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội; đã vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẳng định tính đúng đắn và kết quả của chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện Minh Long.

 

Đồng thời, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn được nâng lên rõ rệt; đã chú trọng, quan tâm, tạo điều kiện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình hoạt động tín dụng chính sách cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ trong việc giám sát quá trình bình xét, giải ngân, sử dụng vốn ở cơ sở có hiệu quả.

Đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư. Mặc dù là huyện miền núi, còn nhiều khó khăn nhưng hàng năm UBND huyện luôn quan tâm dành một phần nguồn vốn ngân sách từ địa phương ủy thác sang Phòng giao dịch NHCSXH để bổ sung nguốn vốn cho Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện. Đến nay, UBND huyện đã ủy thác sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện 6.052 triệu đồng tăng 5.952 triệu đồng(5.952%) so với năm 2014.

Trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 10.199 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn số tiền 345.508 triệu đồng , đưa tổng dư nợ tín dụng chính sách tính đến ngày 30/4/2024 tổng dư nợ đạt 192.510 triệu đồng đồng, tăng 117.917 triệu đồng so với năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng 158%, với 14 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai thực hiện, với 3.250 khách hàng đang còn dư nợ. Qua đó tạo điều kiện cho người dân  tiếp cận với chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi đến việc phục vụ các nhu cầu trong cuộc sống như: xây dựng nhà ở, nhà tránh lũ, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, chi phí học tập cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,….. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn lực, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực hiện cùng với các chính sách khác góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đầu năm 2015 từ 51,66% xuống còn 16,78%  cuối năm 2023 và góp phần giúp cho 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thông qua hoạt động tín dụng ưu đãi, NHCSXH đã khẳng định là một công cụ hữu hiệu của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên và góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Minh Long.

Phương thức ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện tính ưu việt riêng có của NHCSXH, mang lại hiệu quả  kinh tế, ý nghĩa chính xã hội to lớn, phát huy được vai trò của NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời huy động được sức mạnh của cộng đồng và toàn xã hội để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các tổ chức chính trị - xã hội chính là cầu nối giữa Nhà nước và Nhân dân thông qua việc tổ chức thành lập và chỉ đạo hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở, từ đó cộng đồng người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách dễ dàng.
Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với Tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp tham gia vào việc bình xét cho vay, kiểm tra giám sát hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn và việc sử dụng vốn của hộ vay; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao KHKT, áp dụng các chương trình khuyến nông, khuyến ngư vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế; từ đó, đồng vốn ngân hàng đầu tư mang lại hiệu quả, giúp hộ vay cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Thông qua phương thức ủy thác cho vay, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tiếp xúc với hội viên, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, chất lượng cuộc sống ngày được nâng lên; đồng thời tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào tổ chức hội, từ đó góp phần đưa tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 40, thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện Minh Long cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ. MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp quan tâm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn, chỉ đạo, giám sát việc bình xét các đối tượng vay vốn, tích cực xử lý nợ đến hạn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả.

Trí Vỹ

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1297

Tổng số lượt xem: 16620352