Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hội nghị sơ kết, tổng kết , chỉ thị của Đảng về lĩnh vực dân vận

28/09/2023 10:48    39

Sáng ngày 25/9/2023, Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực dân vận. Dự Hội nghị, có ông Lê Thanh Bình – Phó Bí thư TT Huyện ủy, ông Đinh Văn Điết – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, ông Lâm Trọng Điệp – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Hội nghị sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực dân vận

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khía XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và 05 năm thực hiện Kết luận số 43 ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25, Kết luận 43 và Chương trình 43 gắn với tiếp tục thực hiện các chủ trương; Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận; tăng cường lãnh đaoh đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng về công tác dân vận; thường xuyên chăm lo củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và công tác giảm nghèo; thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Công tác dân vận các cấp chính quyền có nhiều chuyển biến, đã chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên chăm lo đến đời sống của Nhân dân. Dân chủ ngày càng được mở rộng, cải cách hành chính được đẩy mạnh trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Mặt trận và các tổ chức CTXH các cấp trong huyện được kiện toàn, củng cố, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở; quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên được chăm lo, bảo vệ tốt hơn; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tích cực thực hiện. Hiện nay, toàn huyện đã xây dựng được 125 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 10 năm qua, đã nhân rộng được 32 mô hình mới, hiện nay các mô hình hoạt động hiệu quả. Trong đó, điển hình là mô hình như: “Nồi cơm tình thương” của BCH quân sự, mô hình “Con đường tự quản, CLB “Phụ nữ vận động chồng con và người thân không vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ” của Hội LHPN; mô hình “Phối hợp vận động Nhân dân thu nộp vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ”, mô hình “Cổng phòng chống tội phạm” của Công an huyện...

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 21 ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ướng Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng, chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội dung của Chỉ thị 21; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 11, Chương trình hành động số 18 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 11; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;... Theo đó, công tác Hội và phong trào phụ nữ của huyện đạt được nhiều kết quả nhất định, có sự chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin trong Nhân dân. Cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức KHKT, CNTT; học kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, phòng, chống BLGĐ; phòng chống tệ nạn xã hội; chú trọng và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội. Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Các cấp Hội phát huy có hiệu quả vai trò nông cốt, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác Hội, phong trào phụ nữ.

Về thực hiện Kế hoạch 74 ngày 15/6/2023 của BTV Huyện ủy về thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên huyện Minh Long đồng hành với Nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2025. Qua 01 năm triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị  từ huyện đến cơ sở và cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện mô hình, góp phần thực hiện có kết quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đến nay, đã huy động sự ủng hộ tự nguyện của cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động trong toàn Đảng bộ huyện, với số tiền trên 111,9 triệu đồng.

Công văn số 1711 ngày 28/7/2023 của BTV Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện và đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận.../.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 550

Tổng số lượt xem: 15364830