Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Huyện Minh Long tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

05/05/2022

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” đã nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng đã có những tiến bộ quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để Nhà nước quản lý thi đua, khen thưởng bằng pháp luật. Hội đồng thi đua, khen thưởng và tổ chức bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động động đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ. Các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt.

Trong năm 2021, mặc dù phải đối mặt với tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nhưng phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã được triển khai với nội dung, tiêu chí, hình thức phát động thi đua từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng, như: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc và 01 Bằng khen trong phong trào thi đua Khối, Cụm của tỉnh. Đối với khen thưởng thường xuyên của huyện, đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 86 cá nhân thuộc các Khối, Cụm thi đua; tặng giấy khen cho 24 tập thể chi hội cơ sở thuộc Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện. Ngoài khen thưởng thường xuyên, Chủ tịch UBND huyện còn tặng Giấy khen cho trên 100 tập thể, 210 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua như: “Hiến máu tình nguyện”, “An toàn giao thông”, “xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia”; phong trào thi đua “học tập và làm theo Bác” giai đoạn 2016-2021; trong công tác Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021-2026; phong trào “thi đua Quyết thắng”; trong công tác phòng, chống tội phạm và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19....

Việc bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến có bước chuyển tích cực. Những tiến bộ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội. Tuy nhiên, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt những chủ trương, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất: Tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc, đầy đủ Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị phải coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, làm tốt nhiệm vụ hàng ngày của mình, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của công tác thi đua”.

Thứ hai, Cần thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tạo sự tiến bộ rõ rệt về phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Cùng với đó là quan tâm và cụ thể hóa các quy định về việc khen thưởng qua việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới, xem xét những người trực tiếp lao động sản xuất, khen thưởng đột xuất, khen thưởng các chuyên đề, các điển hình tiên tiến để động viên kịp thời, khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Xuân Việt

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 316

Tổng số lượt xem: 10535811