Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Minh Long: Học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh

24/04/2023 08:13    55

Sáng 18/4/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 của tỉnh với chủ đề "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững". Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và báo cáo Chuyên đề năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo Chuyên đề năm 2023 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo Chuyên đề năm 2023 các nội dung, gồm 4 phần: Phần thứ nhất nói về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới; về con người và yêu cầu xây dựng con người mới. Phần thứ hai là các quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn cách mạng hiện nay, với các nội dung về sự cần thiết phải đẩy mạnh xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; quan điểm của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Phần thứ ba, thực trạng việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi trong những năm qua; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững hiện nay. Phần thứ tư, một số lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa mới, con người mới…

Việc học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 nhằm thống nhất cao về nhận thức, sớm đưa nội dung chuyên đề vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những chủ trương mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 635 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm khóa XX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy khóa XIX để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi toàn diện; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa để văn hóa, con người Quảng Ngãi thực sự là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững của tỉnh./.

 

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 454

Tổng số lượt xem: 15364790