Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Minh Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023

18/08/2023 16:01    158

Sáng ngày 02/8/2023, Đồng chí Đinh Văn Điết, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị, có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo UBND 5 xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Minh Long đã xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của huyện.        Duy trì và thực hiện cơ chế một cửa tại huyện và 5/5 xã, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua qua hệ thống một cửu điện tử tại UBND huyện với tổng số 2.358 hồ sơ. Trong đó: cấp huyện: 395 hồ sơ; cấp xã: 1.963 hồ sơ.  Đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, huyện tiếp tục triển khai và duy trì thực hiện chữ ký số trong văn bản của UBND huyện ban hành; Đến nay, có 18 phòng, ban, đơn vị và 05/05 xã sử dụng hệ thống mạng LAN để quản lý, trao đổi văn bản điện tử iOffice phục vụ cho công tác chuyên môn ở đơn vị. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng huyện; Chỉ đạo UBND các xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, đến nay có 5/5 xã và 31/31 thôn thành lập Tổ công  nghệ số cộng đồng. Đẫ cấp 250 tài khoản người dùng và triển khai gửi nhận văn bản điện tử 03 cấp. Tỷ lệ trao đổi văn bản trên phần mềm  cấp huyện đạt 95%, cấp xã đạt 92%. Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh được triển khai đồng bộ tại tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện. Tỷ lệ cán bộ, công chức của huyện được cấp hộp thư điện tử công vụ đạt 99%; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc ước đạt 92%. Trong 6 tháng cuối năm 2023,  huyện Minh Long tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC nhà nước năm 2023, đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch CCHC huyện Minh Long năm 2023. Nâng cao chất lượng xây dựng, tham mưu và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo hiệu lực, chất lượng, tính khả thi cao của văn bản. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để ban hành lại văn bản sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, ban, ngành theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.... Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Điết  yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã trên địa bàn trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của huyện trong những tháng còn lại của năm 2023. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra về CCHC; Thực hiện nghiêm đề án phát triển dữ liệu định danh điện tử phục vụ cải cách hành chính…/.

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 794

Tổng số lượt xem: 16449550