Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác Đề án 06/CP của huyện Minh Long những tháng cuối năm 2023

07/11/2023 10:29    45

Trong 9 tháng đầu năm 2023 Tổ công tác Đề án 06/CP huyện Minh Long đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đã bám sát các nội dung 07 quan điểm chỉ đạo, 52 nhiệm vụ cụ thể và 25 dịch vụ công thiết yếu trong thực hiện Đề án 06/CP. Đến nay trên địa bàn huyện đã thực hiện 15/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 được triển khai ở mức độ 3 và 4. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến tăng so với đầu năm 2023. Thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện là 14.734/14.902 nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên, đạt 98,87%, (Minh Long là đơn vị có tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu cao nhất tỉnh). Công dân được thu nhận tài khoản định danh điện tử mức 2 là 7.603/14.734 công dân đã có thẻ CCCD, đạt 51.6%. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 là 6.633/7.603 công dân, đạt 87.24%. Hoàn thành 100%: Việc cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trên hệ thống; Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em trên có sở dữ liệu quản lý trẻ em; Cập nhật hội viên các hội đoàn thể lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để tiếp tục giữ vững và nâng cao nhiệm vụ  theo lộ trình của Đề án 06/CP; các phòng ban, đơn vị, UBND các xã cần :

- Các thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện, xã quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện Đề án 06; quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhất là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trong thực hiện Đề án 06.

- Các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp, tham mưu UBND huyện đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể, nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới. Chỉ đạo cụ thể các cơ quan, ban ngành trong quá trình giải quyết TTHC, không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết các TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Qua đó cài đặt app VNeID để sử dụng trong môi trường điện tử.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong thời gian đến phải tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, là năm bản lề của giai đoạn 2022 - 2025, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần phát triển Chính phủ điện tử, phát triển chính phủ số, xã hội số, công dân số trên địa bàn huyện./.

Ngọc Huyên

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 431

Tổng số lượt xem: 15364687