Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Tập huấn định hướng tuyên truyền hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

03/11/2023 09:51    24

Sáng ngày 2/112023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Minh Long tổ chức hội nghị tập huấn định hướng tuyên truyền hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các đại biểu là đại diện các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện.

Cảnh hội nghị tập huấn định hướng tuyên truyền hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Công văn số 4666 ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 827 ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030; kết luận số 50 ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; kế hoạch số 60 ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức trong  việc xây dựng, triển khai và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời, nâng cao năng lực trong công tác tư vấn, cách thức tổ chức hoạt động hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương trên địa bàn huyện Minh Long; ươm mầm ý tưởng, kết nối đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong giai đoạn tới./.

 

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 451

Tổng số lượt xem: 15364796