Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo năm 2023

17/01/2024 08:46    86

Chiều ngày 12/01/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lê Thanh Bình chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lê Thanh Bình chủ trì Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo năm 2023

Trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của Đảng, tôn giáo, dân tộc; sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh, Huyện ủy đến các cơ quan, đơn vị và địa phương một cách kịp thời, hiệu quả, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; ban hành Công văn quán triệt, triển khai, phổ biến Luật thực hiện dân chủ năm 2023. Bám sát theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Chủ động xây dụng kế hoạch Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân năm 2023; tổ chức đi cơ sở thăm, nắm tình hình cán bộ và Nhân dẫn tại thôn Kỳ Hát, xã Long Mai và thôn Cà xen, xã Long Môn. Chỉ đạo các Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo hoạt động đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch năm 2023. Chỉ đạo chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, dân vận chính quyền, công tác cải cách hành chính, dân tộc, tôn giáo; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, hưởng đến phục vụ nhu cầu về quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào yêu nước, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dụng chính quyền; công tác vận động quần chúng ngày càng được đổi mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng rộng khắp và đem lại những hiệu quả thiết thực. Tăng cường tuyên truyền, vận động công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu dân cư, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng,  nhà nước với Nhân dân, tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Hiện nay, đã và đang tập trung duy trì và nhân rộng 30 mô hình có hiệu quả trên toàn huyện mà cụ thể là tập trung triển khai các mô hình có hiệu quả của UBND, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang, như mô hình: “Điện thắp sảng đường quê", mô hình "CCB vận động gia đình, người thân cùng Nhân dân tham gia giữ gìn ANCT-TIAT xã hội tại thôn Đồng Tròn xã Long Sơn", "Chung tay bảo vệ rừng" tại thôn Làng Ren xã Long Môn của Hội Cựu chiến binh huyện; mô hình "Nồi cơm tình thương" của Ban Chỉ huy Quân sự huyện; mô hình "Camera an ninh Nhân dân" "Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông", "Câu lạc bộ Hội Nông dân thôn Làng Trê với Pháp luật" của Công an huyện; "Khu dân cư 6 không", "KDC đảm bảo trật tự an toàn giao thông", "KDC phân loại rác thải nhựa, túi nilon" của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; “quỹ tiết kiệm" "Hỗ trợ học sinh hiểu học” “mẹ đỡ đầu “chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, giai đoạn 2021-2026", "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với xây dựng người phụ nữ Minh Long "phát triển toàn diện, có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có đạo đức, lối sống và nhân cách, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần “xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tir tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Hội Phụ nữ và các phòng ban UBND huyện... qua đó đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

Một số mô hình điển hình tiếp tục duy trì và nhân rộng tập trung trên các lĩnh vực năm 2023, như: Mô hình "Cản bộ, đảng viên đồng hành với nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững", giai đoạn 2022-2025" của Ban Thường vụ Huyện ủy; Mô hình "Camera an ninh Nhân dân của Công an huyện; Mô hình "Khu dân cư 6 không" của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Mô hình “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân huyện và mô hình “Minh Long chung sức xây dựng nông thôn mới" của Ủy ban nhân dân huyện.

Trong năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của TW, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện công tác dân vận của Đảng, dân tộc, tôn giáo. Xây dựng kế hoạch tiếp dân, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với dân năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024. Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy khảo sát các mô hình và xét chọn công nhận mô hình tiêu biểu cấp huyện để nhân rộng, khen thưởng, tuyên dương./.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1127

Tổng số lượt xem: 16620562