Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Long tổ chức triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Long Hiệp.

11/04/2023 16:59    51

Thực hiện Hướng dẫn số 58/HD-MTTQ-BTT ngày 07/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hướng dẫn số 43/HD-MTTQ-BTT ngày 14/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Căn cứ kết quả về xây dựng nông thôn mới tại xã Long Hiệp trong năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 07/12/2022 tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Long Hiệp.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Long Hiệp tổ chức lấy ý kiến từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2023, thông qua việc lấy phiếu trực tiếp tại hội khu dân cư trên địa bàn các thôn thuộc xã Long Hiệp. Sau thời gian, nghiêm túc triển khai thực hiện đã lấy ý kiến 1.043 hộ/1.269 tổng số hộ của xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp được 1.043 phiếu/1.043 hộ, trong đó: có 972 phiếu đánh giá hài lòng, chiếm tỷ lệ 93,19% (Tiêu chí 01 đến Tiêu chí 18 đạt trên 80%; Tiêu chí số 19 đạt trên 90%). Kết quả lấy phiếu đánh giá được công khai theo đúng quy định.

.Lấy ý kiến Nhân dân tại thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long

Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới được triển khai đảm bảo khách quan, chính xác, qua đó thể hiện sự đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Trang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 431

Tổng số lượt xem: 15088503