Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Về việc công bố công khai danh mục công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Minh Long

15/05/2023 14:47    45

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Minh Long; UBND huyện Minh Long thông báo công bố công khai danh mục công trình, dự án bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Minh Long gồm các nội dung sau:

  1. Hồ sơ công bố công khai.

1.1. Tại Phòng TNMT huyện:

Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Minh Long và các biểu và phụ biểu kèm theo Quyết định.

          1.2. Tại trụ sở UBND các xã:

- Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Minh Long

- Các biểu và phụ biểu (kèm theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Minh Long).

          2. Địa điểm công khai.

          2.1. Cấp huyện:

          Hồ sơ danh mục công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Minh Long nêu tại điểm 1.1, mục 1 được công khai tại nơi làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Minh Long, địa chỉ: Thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

          2.2. Cấp xã:

          Hồ sơ danh mục công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Minh Long nêu tại điểm 1.2, mục 1 được công khai tại Trụ sở UBND các xã.

          3. Thời gian công khai:

          Từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 31/12/2023

          4. Giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã:

          4.1. Văn phòng huyện Minh Long:

Công bố công khai Thông báo này trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Minh Long.

          4.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

          - Thực hiện công khai hồ sơ danh mục công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Minh Long nêu tại điểm 1.1, mục 1 của Thông báo này.

          - Quản lý hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất; cung cấp các tài liệu, số liệu danh mục công trình, dự án bổ sung cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng theo quy định.

          - Phối hợp với UBND các xã thực hiện việc công khai hồ sơ danh mục công trình bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Minh Long; kiểm tra việc thực hiện công khai quy hoạch đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm (kể cả điều chỉnh, bổ sung) tại các xã; theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường.

4.3. UBND các xã:

- Niêm yết công khai hồ sơ danh mục công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Minh Long theo Thông báo này.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân thuộc địa bàn quản lý về các chỉ tiêu sử dụng đất của xã ghi trong Kế hoạch sử dụng đất của huyện Minh Long.

          - Thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt

4.4. Trung tâm Truyền thông, Văn hóa, Thể thao:

Xây dựng chương trình thông tin Thông báo này trên phương tiện truyền thanh của huyện để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết.

          4.5. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện:

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã tổ chức thực hiện công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Minh Long đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

          Trên đây là nội dung Thông báo của UBND huyện về việc công bố công khai danh mục công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023huyện Minh Long để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, thực hiện./.

TNMT

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 616

Tổng số lượt xem: 15088711